top of page
Algemene voorwaarden van Mols Notariaat, notaris gemeente Leudal.

Algemene voorwaarden

Mols Notariaat B.V. (Mols Notariaat)
gedeponeerd bij de kamer van koophandel op 7 juni 2021 - KVK nummer 65832108

Op de dienstverlening van Mols Notariaat BV, gevestigd te Neer

(hierna: Mols Notariaat) zijn de navolgende algemene voorwaarden van toepassing. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.


Opdrachtnemer en toepassingsgebied
Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Mols Notariaat ten behoeve van de
opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de verrichte
werkzaamheden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.


Opdrachtgever, opdracht en zorgplicht
Mols Notariaat zal zich inspannen de overeenkomst met de opdrachtgever met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid uit te voeren.


De opdrachtgever zal aan Mols Notariaat gevraagd en ongevraagd alle informatie verstrekken die van belang kan zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst en staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Mols Notariaat verstrekte informatie.


Het niet-weersproken in ontvangst nemen van een door Mols Notariaat op verzoek van
opdrachtgever opgemaakte (concept-) akte of advies, impliceert de erkenning van het verlenen van een opdracht.


Het in ontvangst nemen van een koopovereenkomst waarin Mols Notariaat is aangewezen als passerende notariaat, impliceert de erkenning van het verlenen van een opdracht door koper.


Werkzaamheden die verricht worden zonder dat deze uiteindelijk gaan leiden tot een notariële akte, vallen onder de opdracht.


Indien de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon, dan is, als deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede)beleidsbepaler van de betreffende rechtspersoon, deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever.

Bij wanbetaling door de rechtspersoon is de betreffende natuurlijke persoon derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.


Indien de opdracht wordt verstrekt door meerdere personen, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de kosten die uit hoofde van die opdracht aan Mols Notariaat verschuldigd zijn.


Aansprakelijkheid
Het staat Mols Notariaat vrij om verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen personeelsleden te laten uitvoeren en met inschakeling van derden.

Bij het inschakelen van derden zal Mols Notariaat, waar mogelijk, tevoren overleggen met de opdrachtgever ten behoeve van wie die derde wordt ingeschakeld.


Mols Notariaat is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van welke aard dan ook van deze derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg en mede namens de opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de door haar ingeschakelde derde te aanvaarden.


Zodra opdrachtgever een mogelijke grond voor aansprakelijkheid van Mols Notariaat heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, is hij gehouden om onverwijld, in ieder geval binnen een maand, met bescheiden gestaafd en deugdelijk onderbouwd het bestaan van deze aanspraak jegens Mols Notariaat schriftelijk aan haar mede te delen op straffe van verval van recht.


Iedere aansprakelijkheid van Mols Notariaat is beperkt tot het bedrag gelijk aan de door Mols Notariaat te ontvangen verzekeringsuitkering te vermeerderen met het eigen risico van die verzekering.


Indien Mols Notariaat voor de schade geen enkele dekking onder een verzekering geniet, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het betaalde honorarium dat voor de betreffende dienstverlening in rekening is gebracht waaruit de schade is ontstaan.


De aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval Mols Notariaat aansprakelijk is voor fouten van door haar bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, register of nadere zaken, alsmede voor schade veroorzaakt door computervirussen en door het onderscheppen van audio- en/of datatransmissies van telefoon, fax of e-mail.


De notaris(sen) verbonden aan Mols Notariaat is/zijn lid van de Koninklijke Notariële
Beroepsorganisatie (KNB) en voldoet/voldoen aan de door de KNB voorgeschreven
verzekeringsplicht.


Tarieven en declaraties
Voor de dienstverlening worden door Mols Notariaat de voor die diensten bij haar notariaat gebruikelijke tarieven in rekening gebracht te vermeerderen met verschotten, (kantoor)kosten en omzetbelasting.


Het honorarium wordt vastgesteld op basis van de bestede tijd vermenigvuldigd met het door Mols Notariaat gehanteerde uurtarief, tenzij anders overeengekomen.


Mols Notariaat behoudt zich het recht voor om overeengekomen (uur)tarieven jaarlijks per 1 januari aan te passen.


Werkzaamheden die verricht worden zonder dat deze uiteindelijk gaan leiden tot een notariële akte, vallen onder de opdracht. Ter zake van die werkzaamheden, alsmede na een ingetrokken opdracht zal gedeclareerd worden op basis van de door Mols Notariaat en eventuele derden aan de opdracht bestede tijd, tenzij anders overeengekomen. Kosten en verschotten moeten altijd worden vergoed.


Mols Notariaat kan van de opdrachtgever verlangen dat een voorschotdeclaratie wordt voldaan alvorens met de werkzaamheden wordt begonnen en desgewenst overgaan tot tussentijds declareren voor haar werkzaamheden en eventueel verlangen dat voorafgaand aan het passeren van de akte ter betaling van zijn declaratie een onherroepelijke machtiging tot eenmalige incasso wordt verleend.


Wanneer meer werkzaamheden dan de gebruikelijke worden verricht is Mols Notariaat bevoegd een hoger bedrag dan het overeengekomen bedrag in rekening te brengen. Indien dit meerwerk - naar het uitsluitend oordeel van Mols Notariaat - veroorzaakt wordt door dan wel zijn oorzaak vindt bij een partij, is Mols Notariaat bevoegd dit meerwerk aan die partij te declareren, onverminderd de aansprakelijkheid van haar wederpartij jegens Mols Notariaat.


Betalingen en ontvangst gelden
Declaraties van Mols Notariaat dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn betaald. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever in verzuim zonder dat een ingebrekestelling nodig is en zonder dat een beroep op opschorting of verrekening is toegestaan en is de wettelijke vertragingsrente van toepassing.

Mols Notariaat kan, als de opdrachtgever in verzuim is, de opdracht onmiddellijk en eenzijdig beëindigen zonder dat dit tot schadeplichtigheid kan leiden. Indien invorderingsmaatregelen tegen
de in verzuim zijnde opdrachtgever worden getroffen, komen de kosten van die invordering integraal voor rekening van de opdrachtgever.
Mols Notariaat behoudt zich het recht voor bij transacties alleen geld uit te betalen aan degene die als partij optreedt bij de akte en aanspraak kan maken op de uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is neergelegd en geen andere betalingen namens en/of ten behoeve van die partij of een derde te verrichten.


Negatieve rente
Mols Notariaat brengt negatieve rente in rekening conform de negatieve rente die de bank in rekening brengt voor de gelden op de derdenrekening. De negatieve rente wordt als een vast bedrag per declaratie opgenomen.


Algemeen
Mols Notariaat behoudt zich het recht voor de stukken die ter zake van de opdracht in het dossier worden bewaard vijf jaar na de aanvang van de dag volgend op die waarop haar werkzaamheden in het dossier zijn beëindigd, te vernietigen.


Het bepaalde in deze algemene voorwaarden is niet alleen bedongen ten behoeve van Mols Notariaat, maar ook ten behoeve van haar bestuurders en van de notaris(sen), kandidaat- notaris(sen) en alle overige personen die op enige wijze voor Mols Notariaat werkzaam zijn of waren, met inbegrip van hun rechtsopvolgers.


Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welken hoofde ook die de opdrachtgever jegens Mols Notariaat kan inroepen, vervallen in ieder geval een jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. Een vordering op Mols Notariaat kan niet worden overgedragen of verpand.


Geschillen
De rechtsverhouding tussen Mols Notariaat en de opdrachtgever alsmede degenen die van haar diensten gebruik maken, is onderworpen aan Nederlands recht.


Mols notariaat houdt zich aan alle voor haar geldende beroeps- en gedragsregels.
Er geldt een klachten en geschillenregeling Notariaat. Zie daarvoor www.knb.nl en
www.degeschillencommissie.nl. de Geschillencommissie Notariaat neemt een klacht in
behandeling nadat de kantoorklachtenregeling is doorlopen.
De kantoorklachtenregeling houdt in dat de klacht wordt ingediend bij ons kantoor waarna zo mogelijk en dienstig met klager in overleg wordt getreden over de aard en inhoud van de klacht, teneinde te bezien of tot een schikking in der minne mogelijk is. Daartoe wordt binnen veertien dagen na ontvangst van de schriftelijke klacht contact opgenomen met klager.


Toepassing Wwft
Een groot deel van de dienstverlening van Mols Notariaat valt onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. In verband hiermee kan Mols Notariaat verplicht zijn om situaties of transacties met een ongebruikelijk karakter te melden bij de Financieel Intelligence Unit –Nederland (FIU – NL).

Volgens de wet mag Mols Notariaat haar opdrachtgever niet van een dergelijke
melding op de hoogte brengen. Met het verstrekken van de opdracht verklaart de opdrachtgever zich daarmee akkoord.

bottom of page