top of page

DE INTEGERE NOTARIS


De integere Notaris.

Integriteit is een van de kernwaarden van het ambt van notaris. De notaris dient integer te zijn en zij mag zelfs niet de schijn tegen hebben dat er sprake zou kunnen zijn van gebrek aan integriteit. In de literatuur wordt onder integriteit ook wel verstaan onbevangenheid, onbedorvenheid, reinheid, onbaatzuchtigheid , onafhankelijkheid en onpartijdigheid. De notaris is een publiek figuur, door de overheid aangesteld om de belangen van de rechtstaat te dienen en van de burgers die zich tot haar wenden. Bij die belangenbehartiging is de notaris onpartijdig, dat wil zeggen zij kiest niet voor het belang van de ene of de andere partij, of laat het belang van de ene partij zwaarder wegen dan het belang van de andere partij. Burgers moeten er van op aan kunnen dat dat ook gebeurt zo dat zij zich onbevreesd tot de notaris kunnen wenden. Dat betekent ook dat de notaris niet de schijn tegen moet hebben. En dat laatste kan nog wel eens voorkomen wanneer de notaris geroepen wordt om haar eigen akte, wanneer deze eenmaal getekend is, van een nadere toelichting te voorzien omdat er onduidelijkheid lijkt te bestaan over een of meer onderdelen van de akte. De notaris die zijn eigen akte uitlegt doet dat aan de hand van een concept advies aan de betrokken partijen die zich daar vervolgens ook weer kunnen uitlaten. En uiteindelijk is het zo nodig de rechter die beslist over de juiste interpretatie van de onduidelijke passages. Wat van de notaris wordt verwacht is dat zij onder alle omstandigheden onpartijdig te werk gaat en naar buiten toe niet de schijn op zich laat de ene partij boven de andere te willen bevoordelen. Wie een uitdrukkelijk partijbelang wil uitvechten kan zich tot de advocaat wenden. Die is bedoeld om eenzijdig de belangen van zijn client te behartigen. Dat alles wil niet zeggen dat de

notaris nooit partijdig mag zijn. Bijvoorbeeld wanneer zij om een bindend advies wordt gevraagd of wanneer de notaris wordt benaderd om een testament uit te voeren. Maar dan is duidelijk wat de rol van de notaris in dat specifieke geval is en daar kan en mag naar buiten toe geen misverstand over bestaan. En ook dan geldt: integriteit is maatgevend.

Recent Posts

Archive

Follow Us

  • Grey Facebook Icon
  • Grey LinkedIn Icon
bottom of page